Zasady polityki prywatności

Witamy na stronie timex.com (dalej „Timex.com” lub „Firma” lub „my” itp). Wchodząc na tę Stronę lub korzystając z niej, użytkownik (dalej „Ty” lub „użytkownik”) zgadza się na przestrzeganie regulaminu, któremu podlega cała strona timex.com (dalej „Strona”), zgodnie z postanowieniami określonymi poniżej.

KORZYSTANIE ZE STRONY

Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony prosimy dokładnie zapoznać się z treścią Warunków użytkowania (dalej „Warunki”). Korzystając ze Strony, użytkownik akceptuje i zgadza się na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania i naszej Polityki prywatności, która jest do nich włączona przez odniesienie. Jeżeli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami użytkowania lub Polityką prywatności, nie wolno Ci wchodzić na Stronę ani z niej korzystać.

Niniejszej Strony ani żadnej jej części nie wolno powielać, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać lub w inny sposób wykorzystywać do jakichkolwiek celów komercyjnych, z wyjątkiem przypadków, na które firma Timex.com, Inc. udzieliła wyraźnej zgody. Firma Timex.com, Inc i jej spółki stowarzyszone zastrzegają sobie prawo do odmowy świadczenia usługi, anulowania kont i/lub zamówień według własnego uznania, w tym między innymi, kiedy będzie uważać, że postępowanie Użytkownika narusza obowiązujące prawo lub jest szkodliwe dla interesów firmy Timex.com, Inc. lub jej spółek stowarzyszonych.

TREŚCI NA STRONIE

A. Prawa własności do treści

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Strona timex.com zawiera treści, w tym między innymi tekst, obrazy, grafikę, logotypy, kroje czcionki, ikony, pliki audio i wideo, oprogramowanie oraz inne materiały (dalej „Treści”) chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, tajemnicami handlowymi lub innymi prawami własności, oraz że prawa te są ważne i chronione w odniesieniu do wszelkich form, mediów i technologii istniejących obecnie lub opracowanych w przyszłości. Kompilacja (czyli zebranie, układ i rozmieszczenie) wszelkich Treści na tej stronie jest wyłączną własnością firmy Timex.com, Inc. i jest chroniona przez amerykańskie i międzynarodowe prawa autorskie. Wszelkie oprogramowanie wykorzystywane na tej Stornie jest wyłączną własnością firmy Timex.com, Inc. i jest chronione przez amerykańskie i międzynarodowe prawa autorskie. Treści i oprogramowanie na tej Stronie mogą być wykorzystywane jako narzędzie do umożliwiania zakupów i sprzedaży. Wszelkie inne formy użytkowania, w tym powielanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, przesyłanie, publikowanie, wyświetlanie lub wykonywanie Treści zawartych na tej Stronie jest surowo zabronione. Jeżeli użytkownik drukuje, kopiuje, modyfikuje  lub w inny sposób używa lub umożliwia innym osobom dostęp do jakiejkolwiek części Strony z naruszeniem niniejszych Warunków, traci natychmiast prawo do korzystania ze Strony i musi, w zależności od naszej decyzji, zwrócić lub zniszczyć wszelkie kopie materiałów, które wykonał. Żadne prawa, tytuły ani udziały w Stronie ani żadna jej Treść nie są przenoszone na Użytkownika, a wszelkie prawa, które nie zostały mu jednoznacznie przyznane, są zastrzeżone przez Firmę. Wszelkie formy korzystania ze Strony, które nie są wyraźnie dozwolone na mocy niniejszych Warunków, stanowią ich naruszenie i mogą naruszać prawa autorskie, znaki handlowe i inne przepisy.

B. Przesyłanie informacji lub treści

Timex chętnie przyjmuje komentarze, informacje i inne zgłoszenia użytkowników (dalej „Zgłoszenia”). Niemniej jednak Timex nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do jakiegokolwiek Zgłoszenia, a ponadto fakt otrzymania lub przyjęcia jakiegoś Zgłoszenia nie ustanawia żadnego poufnego lub fiducjarnego porozumienia lub współpracy. Wszelkie Zgłoszenia stają się wyłączną własnością Timex.com, Inc. i jej spółek stowarzyszonych. Firma Timex.com, Inc. i jej spółki stowarzyszone mogą wykorzystywać otrzymane Zgłoszenia bez ograniczeń, a Użytkownik nie będzie uprawniony do żadnego wynagrodzenia z tego tytułu.

C. Treści stron trzecich

Firma Timex.com, Inc. ani jej spółki stowarzyszone, ani ich przedstawiciele, dyrektorzy, pracownicy lub agenci, ani żadna strona trzecia, w tym żaden Dostawca, ani żaden inny Użytkownik tej Strony nie gwarantują dokładności, kompletności ani przydatności jakichkolwiek Treści ani jej przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. W niektórych przypadkach Treści dostępne za pośrednictwem Timex.com, Inc. mogą przedstawiać opinie i oceny Dostawców lub Użytkowników. Timex.com, Inc. i jej spółki stowarzyszone nie popierają i nie ponoszą odpowiedzialności za dokładność lub wiarygodność opinii, porad lub oświadczeń zamieszczonych na tej Stronie przez kogokolwiek innego niż upoważnieni pracownicy Timex.com, Inc. Firma Timex.com, Inc. ani jej spółki stowarzyszone, ani ich przedstawiciele, dyrektorzy, pracownicy lub agenci nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez kierowanie się przez Użytkownika informacjami uzyskanymi za pośrednictwem Strony timex.com. Użytkownik ma obowiązek oceny informacji, opinii, porad lub innych Treści dostępnych za pośrednictwem tej Strony.

PROMOCJE, RABATY I KUPONY

Może się zdarzyć, że będziemy oferować różne promocje jednocześnie.  Promocji nie można wykorzystywać do wcześniejszych zakupów ani wymieniać na gotówkę, ani łączyć z innymi ofertami. Aby skorzystać z rabatu, należy wpisać kod promocyjny w odpowiednie pole w kasie. Limit: jeden kod promocyjny na zamówienie. Oferty ważne są wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych. Warunki ofert mogą ulec zmianie.

ZACHOWANIE W INTERNECIE

Użytkownik potwierdza, że będzie korzystał ze Strony timex.com wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Użytkownikowi nie wolno zamieszczać ani przekazywać za pośrednictwem Strony timex.com materiałów niezgodnych z prawem, szkodliwych, zastraszających, obelżywych, napastliwych, zniesławiających, wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych, nieprzyzwoitych, szerzących nienawiść, obraźliwych w stosunku do pochodzenia rasowego, etnicznego lub w jakikolwiek inny sposób, w tym między innymi materiałów zachęcających do zachowań stanowiących przestępstwo, dających podstawę do odpowiedzialności cywilnoprawnej lub w inny sposób naruszających obowiązujące prawo lokalne, stanowe, krajowe lub międzynarodowe.

Jeżeli firma Timex.com, Inc. zostanie powiadomiona o potencjalnie naruszającej prawo, zniesławiającej, szkodliwej, nielegalnej lub obraźliwej Treści dostarczonej przez Użytkownika, firma Timex.com, Inc. może wszcząć postępowanie wyjaśniające i określić według własnego uznania, czy usunąć lub poprosić o usunięcie takiej Treści ze Strony timex.com. Firma Timex.com, Inc. może ujawniać wszelkie Treści lub komunikację elektroniczną (i) w celu spełnienia wymogów prawa, regulacji lub pisma rządowego; (ii) jeżeli takie ujawnienie jest niezbędne lub odpowiednie dla zapewnienia działania Strony timex.com; lub (iii) w celu ochrony praw lub własności firmy Timex.com, Inc., jej Użytkowników lub Dostawców.

Firma Timex.com, Inc. zastrzega sobie prawo do blokowania zachowań, komunikacji lub Treści, które uzna za naruszające obowiązujące prawo lub szkodliwe dla poszczególnych Użytkowników, Strony timex.com, społeczności skupionych wokół Strony timex.com lub dla innych praw firmy Timex.com, Inc. lub jej spółek stowarzyszonych lub innych stron. Niezależnie od powyższego, ani firma Timex.com, Inc. ani jej Dostawcy nie mogą zagwarantować szybkiego usunięcia wątpliwych Treści po opublikowaniu ich w internecie. W związku z tym ani firma Timex.com, Inc., ani jej spółki stowarzyszone, ani ich przedstawiciele, dyrektorzy, pracownicy lub agenci, ani Dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania w odniesieniu do zachowań, komunikacji lub Treści na Stronie timex.com.

Ponadto Użytkownikowi nie wolno 1) korzystać ze Strony w sposób, który mógłby wyłączyć, obciążyć, uszkodzić lub osłabić ją lub przeszkadzać innym osobom w korzystaniu z niej; 2) używać jakiegokolwiek robota, pająka lub innego automatycznego urządzenia, procesu lub środka w celu uzyskania dostępu do Strony w jakimkolwiek celu, w tym do monitorowania lub kopiowania materiałów znajdujących się na Stronie; 3) korzystać z jakichkolwiek ręcznych procesów w celu monitorowania lub kopiowania materiałów znajdujących się na Stronie lub w jakimkolwiek innym autoryzowanym celu bez naszej uprzedniej zgody na piśmie; 4) używać jakiegokolwiek urządzenia, oprogramowania lub procedury, która zakłóca prawidłowe działanie Strony; 5) wprowadzać wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są szkodliwe lub prowadzą do uszkodzeń technologicznych; 6) usiłować uzyskać nieautoryzowany dostęp, zakłócać, uszkadzać lub niszczyć jakichkolwiek części Strony, serwera, na którym jest ona przechowywana, lub innego serwera, komputera lub bazy danych podłączonej do Strony; 7) dołączać strony za pomocą ataku blokującego serwis (DoS) lub rozproszonego ataku blokującego serwis (DDoS); lub 8) w inny sposób próbować zakłócać prawidłowe działanie Strony.

ZASTRZEŻENIA I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik potwierdza, że korzysta z tej Strony wyłącznie na własne ryzyko. Firma Timex.com, Inc. ani jej spółki stowarzyszone, ani ich przedstawiciele, dyrektorzy, pracownicy, agenci, zewnętrzni dostawcy treści, sprzedawcy, sponsorzy, licencjodawcy itp. (łącznie zwani „Dostawcami”) nie gwarantują, że Strona będzie działała bez zakłóceń, będzie wolna od wirusów lub innego niszczącego kodu lub pozbawiona błędów; nie udzielają też żadnych gwarancji co do efektów, jakie mogą być uzyskane dzięki korzystaniu z tej Strony, ani co do dokładności, niezawodności lub aktualności treści informacyjnych, usług lub towarów oferowanych za pośrednictwem tej Strony. NINIEJSZA STRONA JEST OFEROWANA PRZEZ FIRMĘ timex.com, INC. W JEJ AKTUALNEJ POSTACI, Z ZASTRZEŻENIEM JEJ DOSTĘPNOŚCI. FIRMA timex.com, INC. NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIEM STRONY, INFORMACJAMI, TREŚCIAMI, MATERIAŁAMI LUB PRODUKTAMI ZAWARTYMI NA TEJ STRONIE. W PEŁNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, FIRMA timex.com, INC. WYŁĄCZA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA timex.com, INC. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY, W TYM SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, RETORSYJNE I WTÓRNE. W żadnym wypadku firma Timex.com, Inc. ani żadna inna strona zaangażowana w tworzenie, produkcję lub dystrybucję tej Strony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne lub wynikowe szkody powstałe na skutek korzystania lub braku możliwości korzystania z tej Strony, w tym między na skutek kierowania się przez Użytkownika informacjami uzyskanymi ze Strony timex.com lub na skutek pomyłek, zaniechań, przerw w działaniu, usunięcia plików lub e-maili, błędów, awarii, wirusów, opóźnień w działaniu lub transmisji danych, lub braku działania, niezależnie od tego, czy wynikały one z działania siły wyższej, przerw w komunikacji, kradzieży, zniszczenia lub nieautoryzowanego dostępu do dokumentów, programów lub usług firmy Timex.com Inc. Niniejszym Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że powyższe zastrzeżenia i ograniczenia odpowiedzialności dotyczą wszystkich treści, towarów i usług dostępnych za pośrednictwem tej Strony. W stanach, które nie zezwalają na wyłączenie odpowiedzialności lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody następcze lub przypadkowe, Użytkownik zgadza się, że odpowiedzialność w takich jurysdykcjach będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Timex szanuje prywatność swoich Użytkowników. Zachęcamy Użytkowników do zapoznania się z zasadami Polityki prywatności obowiązującymi na stronie timex.com.

KORZYSTANIE ZE STRONY PRZEZ DZIECI PONIŻEJ 13. ROKU ŻYCIA

Ta Strona jest oferowana i udostępniana Użytkownikom w wieku 13 lat lub starszym. Jednakże firma Timex.com, Inc. nie może zabronić nieletnim odwiedzania tej Strony. Firma Timex.com, Inc. musi polegać na rodzicach, opiekunach prawnych i osobach odpowiedzialnych za opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 13 lat, którzy muszą zdecydować, jakie materiały są odpowiednie dla ich dzieci do oglądania i/lub zakupu (w dowolnym obszarze Strony). Firma timex.com, Inc. wymaga, aby wszystkie zakupy były dokonywane (i) przez osoby w wieku 13 lat lub starsze, lub (ii) przez osoby poniżej 13. roku życia za pośrednictwem autoryzowanego programu partnerskiego timex.com, Inc., w ramach którego rodzice i inni opiekunowie prawni mogą zarówno zapłacić za zakupy małoletnich, jak i udzielić dzieciom możliwej do zweryfikowania zgody na zakup przedmiotów na naszej stronie oraz na zbieranie przez nas pewnych informacji zgodnie z warunkami naszej polityki prywatności. ZA KAŻDYM RAZEM, KIEDY UŻYTKOWNIK KUPUJE JAKIŚ PRODUKT NA STRONIE timex.com, POTWIERDZA, ŻE (I) JEST OSOBĄ, KTÓRA MA 13 LAT LUB WIĘCEJ, LUB (II) JEST OSOBĄ NIELETNIĄ PONIŻEJ 13. ROKU ŻYCIA, KTÓRA KUPUJE PRODUKT W RAMACH AUTORYZOWANEGO PROGRAMU PARTNERSKIEGO FIRMY timex.com, INC., KTÓRY UMOŻLIWIA RODZICOM I INNYM OPIEKUNOM PRAWNYM PŁACENIE ZA ZAKUPY NIELETNICH, JAK I UDZIELENIE DZIECIOM MOŻLIWEJ DO ZWERYFIKOWANIA ZGODY NA ZAKUP PRZEDMIOTÓW NA NASZEJ STRONIE ORAZ NA ZBIERANIE PRZEZ NAS PEWNYCH INFORMACJI ZGODNIE Z WARUNKAMI NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI.

EKSPORT

Amerykańskie przepisy dotyczące kontroli eksportu regulują kwestię eksportu i reeksportu technologii pochodzących ze Stanów Zjednoczonych. Obejmują one elektroniczną transmisję informacji i oprogramowania do obcych krajów i niektórych cudzoziemców. Użytkownik potwierdza, że będzie przestrzegał tych przepisów i regulacji, w tym między innymi Ustawy o kontroli eksportu i Ustawy o kontroli eksportu broni (Export Administration Act, Arms Export Control Act), a także że nie będzie przesyłał drogą elektroniczną lub w inny sposób Treści pochodzących ze Strony timex.com obcokrajowcom lub za granicę z naruszeniem tych przepisów.

ZAKOŃCZENIE UŻYTKOWANIA

Firma Timex.com, Inc. może anulować dostęp Użytkownika lub zawiesić dostęp do całości lub części Strony timex.com bez uprzedzenia, w przypadku wszelkich działań, które zdaniem firmy Timex.com, Inc. naruszają obowiązujące prawo lub są szkodliwe dla interesów innego Użytkownika, zewnętrznego Dostawcy, usługodawcy lub Firmy Timex.com, Inc. lub jej spółek stowarzyszonych.

ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik zgadza się na zwolnienie od odpowiedzialności firmy Timex.com, Inc., jej spółki stowarzyszone i ich przedstawicieli, dyrektorów, pracowników, kontrahentów, licencjodawców, dostawców, następców prawnych, cesjonariuszy i agentów, z tytułu jakichkolwiek roszczeń, odszkodowań, wyroków, nagród, strat, kosztów, wydatków, opłat lub żądań, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej poniesionych przez jakąkolwiek stronę trzecią wynikających lub związanych z naruszeniem przez Użytkownika któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszej Umowy Użytkownika lub naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek przepisów prawa lub praw dowolnej strony trzeciej.

PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie Treści zawarte na tej Stronie, w tym tekst, obrazy, grafika, logotypy, kroje czcionki, ikony, pliki audio i wideo oraz oprogramowanie, są własnością firmy Timex.com, Inc., jej spółek stowarzyszonych lub ich dostawców treści i są chronione przez amerykańskie i międzynarodowe przepisy prawa autorskiego.

ZNAKI TOWAROWE

TIMEX, ALLIED, AMERICAN DOCUMENTS, CAVATINA, DGTL, E LOGO, EASY READER, EASY TRAINER, EXPEDITION, FAST WRAP, FLEX TECH, FLIX, INDIGLO. INTELLIGENT QUARTZ, IQ+, IT TAKES A LICKING AND KEEPS ON TICKING, IT'S NOT ORIGINAL UNLESS IT'S A TIMEX, KEEP ON TICKING, MARATHON, MARLIN, MK1, NIGHT-MODE, PERFECT DATE, PERSONAL TRAINER, QUICKDATE, ROAD TRAINER, RUN TRAINER, SLEEK, SPECIALISTS IN THE ART OF TIMEKEEPING, SUPERNOVA, TAPSCREEN, TIME MACHINES, TIME-FACTORY, TIMEX, TIMEX COMMAND, TIMEX IN MAP LOGO, TIMEXPO, TORRINGTON, TRANSCEND, TRIATHLON, TRIBUTE, TRUE SINCE 1854 TIMEX, LOGO V / P, VARIETY, VIEWPOINT, WEEKENDER,ZONE TRAINER oraz design zegarka Triathlon są znakami towarowymi firmy Timex Group B.V. i jej podmiotów zależnych.

IRONMAN® i MDOT są zarejestrowanymi znakami towarowymi World Triathlon Corporation. Wykorzystywane są tutaj za zgodą ich prawowitych właścicieli.

SiRF i logo SiRF są zarejestrowanymi znakami towarowymi CSR. SiRFstarIV jest znakiem towarowym CSR.

ANT+ i ANT+ Logo są znakami towarowymi Dynastream Innovations, Inc.

SWAROVSKI to zarejestrowany znak towarowy Swarovski Aktiengesellschaft.

Runkeeper to zarejestrowany znak towarowy FitnessKeeper, Inc.  The Running Man Icon to znak towarowy FitnessKeeper, Inc.  Obydwa znaki towarowe są wykorzystywane przez Timex za zgodą ich prawowitych właścicieli.

Znak słowny i logo Bluetooth są zarejestrowanymi znakami towarowymi Bluetooth SIG, Inc., a wszelkie wykorzystanie tych znaków przez Timex odbywa się na podstawie licencji.

IOS jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach i jest używany na podstawie licencji.

Robot Android jest powielany lub modyfikowany na podstawie prac stworzonych i udostępnionych przez Google i używany zgodnie z warunkami licencji Creative Commons 3.0 Attribution License.

Wszystkie inne znaki związane z produktami stron trzecich, dokumenty i nazwy firm wymienione na tej Stronie są znakami towarowymi lub znakami usługowymi ich prawowitych właścicieli. Znaki towarowe pojawiające się na Stronie timex.com mogą być używane wyłącznie za zgodą Timex Group USA, Inc. lub prawowitych właścicieli znaków towarowych.

POWIADOMIENIE O PODATKU OD SPRZEDAŻY I UŻYTKOWANIA

Timex pobiera podatek od sprzedaży towarów wysyłanych do klientów zamieszkałych w niektórych stanach USA. Zakupy nie są zwolnione z podatku od sprzedaży tylko dlatego, że zostały dokonane przez Internet, w ramach sprzedaży katalogowej lub za pośrednictwem innych metod. Stan, w którym klient mieszka może wymagać zgłoszenia każdego zakupu, który nie został opodatkowany przez Timex i zapłacenia przez klienta podatku z tytułu użytkowania. W zależności od wymogów podatkowych, podatek może zostać zgłoszony i zapłacony w ramach zeznania podatkowego dla osób fizycznych lub zeznania podatkowego dotyczącego podatku z tytułu użytkowania konsumenckiego. Dodatkowe informacje na temat podatku od sprzedaży i użytkowania oraz wymogów dotyczących ich płatności można znaleźć na stronie Urzędu Podatkowego stanu, w którym klient mieszka.

Podając swój adres e-mail firmie Timex podczas składania zamówienia, klient zgadza się otrzymywać wszelkie powiadomienia dotyczące podatku z tytułu użytkowania, do których przekazania firma Timex jest zobowiązana przez różne stany.

Kolorado firma Timex nie pobiera podatku od sprzedaży ani użytkowania obowiązującego w stanie Kolorado. Zgodnie z prawem stanu Kolorado zakupy nie są zwolnione z podatku tylko dlatego, że są dokonywane przez Internet lub dlatego, że sprzedawca nie jest zobowiązany do pobierania podatku od sprzedaży lub użytkowania obowiązującego w stanie Kolorado. Prawo Kolorado wymaga od nabywców mieszkających w tym stanie sprawdzenia nieopodatkowanych zakupów i jeżeli jakikolwiek podatek jest należny, złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej podatku z tytułu użytkowania obowiązującej w stanie Kolorado i zapłacenia należnego podatku.

Kentucky firma Timex nie pobiera podatku od sprzedaży ani użytkowania obowiązującego w stanie Kentucky. Zakup może podlegać podatkowi z tytułu użytkowania obowiązującego w Kentucky, chyba że jest zwolniony z opodatkowania w tym stanie. Kentucky wymaga od nabywców mieszkających w tym stanie zgłaszania wszystkich zakupów fizycznych lub cyfrowych produktów, które nie zostały opodatkowane przez sprzedawcę i opłacenia stosownego podatku z tytułu użytkowania, chyba że są one zwolnione z podatku na mocy prawa stanu Kentucky. Podatek może zostać zgłoszony i opłacony w ramach zeznania podatkowego dla osób fizycznych ze stanu Kentucky lub zeznania podatkowego dotyczącego podatku z tytułu użytkowania konsumenckiego składanego w Urzędzie Skarbowym stanu Kentucky. Odpowiednie formularze wraz z instrukcjami można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Skarbowego stanu Kentucky.

Luizjana zakup podlega podatkowi z tytułu użytkowania obowiązującego w Luizjanie, chyba że został wskazany jako zwolniony z tego podatku. Zakupy nie są zwolnione z podatku tylko dlatego, że zostały dokonane przez Internet, w ramach sprzedaży katalogowej lub za pośrednictwem innych zdalnych metod. Prawo stanu Luizjana zobowiązuje nabywców do opłacenia podatku z tytułu użytkowania w ramach rocznego zeznania podatkowego lub w inny sposób, jaki może być wymagany na mocy przepisów administracyjnych wydanych przez Urząd Skarbowy stanu Luizjana.

Oklahoma firma Timex nie jest zobowiązana do pobierania podatku od sprzedaży ani użytkowania obowiązującego w stanie Oklahoma. Zakup podlega podatkowi z tytułu użytkowania obowiązującego w Oklahomie, chyba że został wskazany jako zwolniony z tego podatku. Zakupy nie są zwolnione z podatku tylko dlatego, że zostały dokonane przez Internet, w ramach sprzedaży katalogowej lub za pośrednictwem innych zdalnych metod. Oklahoma wymaga od nabywców mieszkających w tym stanie zgłaszania wszystkich zakupów, które nie zostały opodatkowane przez sprzedawcę i opłacenia stosownego podatku z tytułu użytkowania. Podatek z tytułu użytkowania może zostać zgłoszony i zapłacony w ramach zeznania podatkowego dla osób fizycznych ze stanu Oklahoma lub zeznania podatkowego dotyczącego podatku z tytułu użytkowania konsumenckiego. Odpowiednie formularze wraz z instrukcjami są dostępne na stronie Urzędu Skarbowego Oklahomy.

Pensylwania w związku z zakupem i dostawą fizycznych produktów nabywcom z Pensylwanii może być należny podatek od sprzedaży lub użytkowania obowiązujący w tym stanie . Stan Pensylwania wymaga od nabywcy złożenia zeznania podatkowego dotyczącego podatku z tytułu użytkowania, jeżeli podatek jest należny w związku z zakupem i dostawą towaru do tego stanu. Niniejsze powiadomienie jest wymagane zgodnie z przepisami Kodeksu podatkowego z roku 1971 r. 72 P.S. § 7213.2.

Portoryko firma Timex nie pobiera podatku od sprzedaży ani użytkowania obowiązującego w Portoryko. Zakupy podlegają podatkowi od sprzedaży i użytkowania, chyba że są zwolnione z niego w Portoryko. Portoryko wymaga od nabywcy zapłaty podatku z tytułu użytkowania w ramach rocznego zeznania podatkowego.

Rhode Island Informujemy, że zgodnie z ogólnymi przepisami stanu Rhode Island §§44-18-18 i 44-18-20, podlegające opodatkowaniu zakupy w Timex podlegają podatkowi od sprzedaży lub użytkowania. Jeżeli podatek nie został zapłacony w momencie zakupu, stan Rhode Island wymaga od wszystkich klientów, którzy używają, przechowują lub w inny sposób korzystają z towarów lub usług podlegających opodatkowaniu w Rhode Island, złożenia zeznania podatkowego dotyczącego podatku z tytułu użytkowania, formularz T-205. Formularz ten jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Skarbowego Rhode Island (www.tax.ri.gov).

Karolina Południowa Nabycie dóbr materialnych do użytku w Karolinie Południowej, od których nie zapłacono podatku od sprzedaży i użytkowania w Karolinie Południowej podlega podatkowi z tytułu użytkowania. Przykłady takich zakupów obejmują: zakupy w ramach sprzedaży katalogowej, towary zakupione przez Internet lub meble zakupione w innym stanie i dostarczone do Karoliny Południowej, od których nie zapłacono żadnego (lub w niewystarczającej kwocie) podatku w Karolinie Południowej.

Dakota Południowa firma Timex nie jest zobowiązana do pobierania podatku od sprzedaży ani użytkowania obowiązującego w Dakocie Południowej. Zakup podlega podatkowi z tytułu użytkowania obowiązującemu w Dakocie Południowej, chyba że został wskazany jako zwolniony z tego podatku. Zakupy nie są zwolnione z podatku tylko dlatego, że zostały dokonane przez Internet, w ramach sprzedaży katalogowej lub za pośrednictwem innych metod. Dakota Południowa wymaga od nabywców mieszkających w tym stanie zgłaszania wszystkich zakupów, które nie zostały opodatkowane przez sprzedawcę i opłacenia stosownego podatku z tytułu użytkowania. Podatek z tytułu użytkowania można zgłaszać i opłacać, wykorzystując do tego odpowiedni formularz dla tego typu podatku obowiązujący w Dakocie Południowej. Odpowiednie formularze wraz z instrukcjami można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Skarbowego i Prawnego stanu Dakota Południowa.

Vermont firma Timex nie pobiera podatku od sprzedaży ani użytkowania obowiązującego w stanie Vermont. Zakupy podlegają podatkowi od sprzedaży i użytkowania obowiązującemu w stanie Vermont. Vermont wymaga od nabywcy zapłaty podatku z tytułu użytkowania w ramach rocznego zeznania podatkowego.

Waszyngton Zakupy podlegają podatkowi od sprzedaży lub użytkowania obowiązującemu w stanie Waszyngton. Zakupy nie są zwolnione z podatku tylko dlatego, że zostały dokonane przez Internet, w ramach sprzedaży katalogowej lub za pośrednictwem innych zdalnych metod. Prawo stanu Waszyngton wymaga od nabywców mieszkających w tym stanie sprawdzenia nieopodatkowanych zakupów i jeżeli jakikolwiek podatek jest należny, złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej podatku z tytułu użytkowania obowiązującej w stanie Waszyngton i zapłacenia należnego podatku. Niniejsze powiadomienie jest wymagane zgodnie z poprawkami do Kodeksu podatkowego stanu Waszyngton, rozdział 28 (H.B. 2163), Laws 2017, 3rd Sp. Sess.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Umowa użytkownika będzie interpretowana i regulowana we wszystkich aspektach przez prawo stanu Connecticut, ponieważ takie przepisy są stosowane do umów zawartych i wykonywanych w całości w stanie Connecticut pomiędzy mieszkańcami stanu Connecticut, z wyłączeniem norm kolizyjnych zawartych w tychże przepisach. Niniejsza Umowa użytkownika określa całość porozumienia i ustaleń pomiędzy Użytkownikiem a firmą Timex.com, Inc. w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy i rozwiązuje, anuluje i zastępuje wszelkie poprzednie ustne lub pisemne umowy, porozumienia, ustalenia, oświadczenia i gwarancje, które dotyczyły przedmiotu niniejszej Umowy. Brak zdolności Użytkownika lub firmy Timex.com, Inc. do domagania się ścisłego przestrzegania jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy użytkownika w jakimkolwiek przypadku nie będzie uważany za zrzeczenie się prawa tej strony do domagania się ścisłego przestrzegania takiego postanowienia przy innej okazji lub do przestrzegania wszelkich innych postanowień niniejszej Umowy w każdych okolicznościach. Każde zrzeczenie się takiego prawa musi być sporządzone na piśmie i być podpisane przez właściwie umocowanego przedstawiciela strony zrzekającej się. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszej Umowy użytkownika zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne w całości lub w części, takie postanowienie będzie, w ramach danej jurysdykcji, nieskuteczne w zakresie rzeczonej niezgodności z prawem, nieważności lub niewykonalności, ale fakt ten nie będzie wpływać na ważność lub wykonalność owego postanowienia lub pozostałych postanowień niniejszej Umowy w innej jurysdykcji. W przypadku, gdy jakieś postanowienie zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, Umowa użytkownika będzie obowiązywać w całej rozciągłości, a arbiter lub sąd będzie uprawniony do zmiany, jeśli to możliwe, takiego niezgodnego z prawem, nieważnego lub niewykonalnego postanowienia w zakresie niezbędnym, aby uczynić niniejszą Umowę użytkownika wykonalną zgodnie z intencją i celami stron wyrażonymi w niniejszej Umowie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Nagłówki poszczególnych części niniejszej Umowy użytkownika służą wyłącznie celom informacyjnym, w żaden sposób nie definiują, nie ograniczają ani nie rozszerzają zakresu postanowień takiej części i nie będą brane pod uwagę przy interpretowaniu lub egzekwowaniu niniejszej Umowy użytkownika. WSZELKIE ROSZCZENIA LUB POWÓDZTWA UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA LUB TĄ STRONĄ MUSZĄ ZOSTAĆ WNIESIONE W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD MOMENTU POWSTANIA PODSTAWY ROSZCZENIA, W PRZECIWNYM RAZIE TAKIE ROSZCZENIE LUB POWÓDZTWO ULEGA PRZEDAWNIENIU.

Niektóre części tej Strony funkcjonują na podstawie amerykańskich licencji patentowych nr 5,528,490, 5,761,649 i 6,029,142.

POTWIERDZENIE

Wchodząc na tę Stronę lub korzystając z niej, UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PRZESTRZEGANIA WARUNKÓW JEJ REGULAMINU, W TYM ZASTRZEŻEŃ. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i/lub aktualizacji warunków Regulaminu w dowolnym momencie. Wszystkie zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na Stronie i mają zastosowanie do wszelkich form uzyskiwania dostępu do Strony i korzystania z niej. Dalsze korzystanie ze Strony po opublikowaniu zmienionego Regulaminu oznacza, że Użytkownik akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania zmienionych warunków. Oczekuje się, że Użytkownik będzie regularnie sprawdzał tę Stronę, aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami, ponieważ są one dla niego wiążące. timex.com

Ostatnia aktualizacja:  9 marca 2018 r.