REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.timex.pl 
Sprzedającym jest spółka
Timex Group Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Sejestru sądowego
nr KRS 0000040873
kapitał zakładowy 782.300,00 pln
zwany dalej Usługodawcą. 

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać: 
        -  pod numerami telefonów Infolinii Konsumenckiej (Infolinii): +48 22 2 904 904 koszt połączenia za 
minutę - zależny od operatora. 

        -  korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@timex.pl
 
§ 1 Definicje 
Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym. 

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. 

Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży. 

Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów. 

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu. 

Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.timex.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie. 

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży. 

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego. 
§ 2 Zasady ogólne 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.timex.pl 

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia. 

Sklep internetowy www.timex.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. 

Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.timex.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, 
wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 

W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinfor- matycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym minimalne wymagania w zakresie przetwarzania treści audiowizualnych. Serwis internetowy timex.pl jest również dostowany do obsługi z urzędzeń mobilnych. 
Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. 

§ 3 Składanie zamówień 

Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.timex.pl     są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny     nie obejmują kosztów wysyłki. 

Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.
Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni 
w tygodniu przez cały rok. 

Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer 
telefonu i adres e-mail. 

W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem drogą mailową lub telefoniczną. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. 

Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. 

W trakcie składania Zamówienia, Klient  wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia.  Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 

Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. 

Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia. 

Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”. 
§ 4 Koszty i termin wysyłki 

Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. 

Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.
Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). 

Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Metody Dostawy i Płatnośći”. 

§ 5 Płatności 

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę). 

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Digital River.
§ 6 Odstąpienie od umowy 
Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy. 

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 

Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy. 

§ 7 Procedura reklamacji 

Produkty posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski. Na produkty Timex obowiązuje 3 letni okres gwarancyjny realizowany na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. 
Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy. Szczegółowe informacje dotyczące procedury reklamacyjnej znajdują się w zakładce "Zwroty i Wymiana". 
Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany 
towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru. 

Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego 
z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego). 
6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. 

§ 8 Zmiana Regulaminu 

Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. 

Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe. 

Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie 
do usunięcia konta w każdym czasie.
Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. 
§ 9 Ochrona danych osobowych 
Ochrona danych osobowych
Dostawca przetwarza dane osobowe Abonenta, z zachowaniem warunków określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (z późniejszymi zmianami).   
Dane osobowe są przetwarzane dla potrzeb realizacji Zamówienia, dla potrzeb marketingowych związanych ze aktualną ofertą firmy Timex Group Polska Sp. z o.o. oraz w celach informacyjnych. Usługodawca ma prawo, po wyrażeniu zgody przez Klienta, przesłać Klientowi oferty, materiały reklamowe i inne informacje o produktach i usługach podmiotów współpracujących z Usługodawcą. 
Klientowi  przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz usuwania z bazy Timex Group Polska Sp. z o.o..
Klient ma prawo do zapoznania się z zasadami obowiązującymi u Usługodawcy w zakresie ochrony danych osobowych Klienta. Niezbędne informacje Klient może otrzymać w siedzibie Usługodawcy.

§ 10 Postanowienia końcowe 

Klient zobowiązany jest do podania przy składaniu Zamówienia danych zgodnych ze stanem faktycznym. 
Usługodawca zastrzega sobie prawo rejestrowania rozmów telefonicznych prowadzonych przez Klienta , w celu utrwalenia jego zamówień, wniosków oraz oświadczeń. Timex Group Polska Sp. z o.o. nie ma obowiązku udostępniania Abonentowi treści zarejestrowanych rozmów. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa ochrony konsumentów, których szczegóły wykaz można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/ochrona_konsumentow_.php
Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.). 

Data opublikowania regulaminu: 08.07.2015 r.